Råd ved utleie av bolig

Publisert:
6.1.2022

Unngå konflikter i leieforholdet

Utleie av deler av egen bolig er ofte en god inntektskilde, og kan muliggjøre en finansiering en kjøper ellers ikke kunne fått. Det er imidlertid en del forhold som man bør tenkte igjennom og være klar over før man setter i gang med uteleie.

Det er viktig å være klar over at man som utleier har ansvar for at utleieobjektet er i henhold til regelverket, og ikke utgjør en fare for de som bor der. Objektet som leies ut må ha brukstillatelse og være godkjent for beboelse. Er det utleie av et rom i egen bolig, så må rommet tilfredsstille byggforskriftens krav til rom for varig opphold (herunder rømningsveier). Er det derimot utleie av en selvstendig boenhet så er det et mer omfattende regelverk som skal tilfredsstilles. Det bør avklares med bygningsmyndighetene før utleie iverksettes om det objektet lovlig kan leies ut. I forbindelse med kjøp av eiendom med utleiemuligheter skal megler også opplyse om adgangen til utleie hele eller deler av eiendommen til boligformål.

Her er noen enkle råd som bør leses før et leieforhold inngås:

1.     Sjekkreferanser.

2.     Sørg for å ha en skikkelig leiekontrakt, og at både utleier og leietaker kjenner til reglene for utleie. Det finnes gode standardkontrakter som anbefales å benyttes, da de inneholder de viktigste punkter som skal med. (www.forbrukerraadet.no,www.huseierne.no)

 

3.     Sørg for å ha sikkerhet for leiebetalingen gjennom å etablere en depositumskonto på sperret bankkonto, eventuelt en garanti. Et depositum vil også være sikkerhet for eventuelle skader leietaker påfører leieobjektet i leieperioden utovernormal bruksslitasje. Det kan maksimalt kreves sikkerhet tilsvarende 6 måneders husleie.

4.     Vurder behovet for om leieforholdet skal være tidsbestemt eller tidsubestemt. En tidsbestemt avtale kan etterhusleieloven ikke være kortere enn 3 år med mindre det gjelder utleie av boenhet i egen bolig. Da er minstetiden 1 år. Den kan heller ikke sies opp i avtaletiden. Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytteoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dette, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier En tidsubestemt avtale løper frem til den blir sagt opp av en av partene. En leietaker har et sterkt oppsigelsesvern, og en oppsigelse fra utleier må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier.

 

Når partene kjenner sine rettigheter og plikter oppstår det ikke så lett problemer. Det lønner seg å være fleksibel, og et godt forhold mellom partene er alltid en fordel. Husk at de aller fleste leieforhold gjennomføres uten problemer

No items found.

Andre innlegg

Se flere innlegg